ធ្វើផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។
ចរចាតម្លៃដែលអាចបត់បែនបាន។